ΟΤΕ με συμβόλαιο

  • Εγκατάσταση μικροκυματικών (MW) δικτύων.
  • Κατασκευή και προμήθεια υλικών υποδομής.
  • Δομικές εργασίες, κάθε είδους, για την υποστήριξη κεραιοσυστημάτων.